Single Blog Title

This is a single blog caption
20 January 2015

Migrationsöverdomstolen undanröjer det senare av två utvisningsbeslut rörande samma person

En student från Bangladesh ansökte om förlängt uppehållstillstånd för studier, efter att dennes tidigare uppehållstillstånd på samma grund hade löpt ut. Denna ansökan avslogs och beslut fattades om utvisning. Studentens överklagade till Migrationsdomstol avslogs och denne ansökte om prövningstillstånd hos Migrationsöverdomstolen vilket inte meddelades.

Studenten ansökte om uppehållstillstånd på nytt och åberopade skyddsskäl, bl.a. att denne var falskt anklagad för brott och riskerade ett långt fängelsestraff vid ett återvändande till Bangladesh. Även denna ansökan avslog Migrationsverket som även fattade beslut om utvisning. Migrationsdomstolen avslog dennes överklagande.

Migrationsöverdomstolen beviljade prövningstillstånd. Domstolen fann att studenten inte kunde beviljas uppehållstillstånd på någon av de anförda grunderna, men yttrade sig sedan över det faktum att studenten hade blivit föremål för två beslut om utvisning. Domstolen konstaterade att det första beslutet, enligt 12 kap. 22 § Utlänningslagen, var gällande vid tidpunkten för det andra. Det saknades därför förutsättningar för att fatta det senare av de två besluten. Domstolen undanröjde det senare.

 

Identifikationsnr: UM 9542-14

Datum: 2015-01-19

 

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner