Single Blog Title

This is a single blog caption
03 June 2015

Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd i fråga om tjänst varit utannonserad under tillräckligt många dagar

Sökande ansökte i juli 2014 om uppehålls- och arbetstillstånd för att få arbeta som kock. Migrationsverket fann att tjänsten endast varit utannonserad i sju (arbets)dagar vilket enligt verket underskred minimiperioden à tio dagar.

Migrationsdomstolen biföll överklagandet och anförde som skäl att det saknas en uttrycklig tidsgräns för hur länge en tjänst ska ha varit utannonserad.

Förarbetsuttalanden anger tio dagar som ett minimum, men domstolen fann att dessa uttalanden var tvetydiga. Domstolen menade dock att kravet på unionsföreträde var uppfyllt och eftersom övriga förutsättningar var uppfyllda skulle uppehållstillstånd meddelas.

Migrationsöverdomstolen meddelade prövningstillstånd och anförde följande. En utannonsering måste ske i överenstämmelse med unionsrätten, vilket innebär att Sveriges, samt EU:s övriga medborgare, ska ges företräde till befintliga arbetstillfällen (prop. 2007/08:147). Det innebär att de måste unionsmedborgarna måste få kännedom om lediga tjänster, d.v.s. det finns ett krav på unionsföreträde. Under vilken tid en tjänst måste vara utannonserad för att uppfylla nämnda krav regleras i lag eller i författning med stöd av lag. Förarbetsuttalanden ger dock uttryck för att 10 dagar är ett minimum. Domstolen finner vid sin bedömning att den aktuella tjänsten varit utannonserad i minst tio dagar, varför kravet på unionsföreträde ska anses vara uppfyllt.

UM 10004-14, meddelad 2015-05-28.

 

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner