Single Blog Title

This is a single blog caption
13 April 2015

Migrationsdomstolen undanröjer beslut som fattats med bestämmelse som inte var tillämplig på det i målet förekommande äktenskapet

En man från Etiopien ansökte om uppehålls- och arbetstillstånd på grund av anknytning till en kvinna bosatt i Sverige. Till grund för uppehållstillstånd åberopades ett äktenskap som ingåtts i Etiopien, dock utan att kvinnan var närvarande vid ceremonin.

Hon hade istället representerats genom fullmakt.

Migrationsverket ansåg att äktenskapet inte var civilrättsligt giltigt i Sverige, samt inte var registrerat varken i Sverige eller Etiopen, varför ansökan inte kunde beviljas. Den sökande överklagade.

Migrationsdomstolen avslog överklaganden med hänvisning till att det av 1 kap. 8 § lag (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap framgår att ett äktenskap som har ingåtts enligt utländsk lag som huvudregel inte erkänns om inte båda parterna var närvarande samt minst en av parterna vid tidpunkten är hemmahörande eller medborgare i Sverige. Då kvinnan inte var närvarande vid den aktuella vigseln konstaterade domstolen att äktenskapet inte var civilrättsligt giltigt.

Migrationsöverdomstolen konstaterar i sitt avgörande att bestämmelsen som lagts till grund för beslutet inte var tillämplig då det enligt övergångsbestämmelserna till lag (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap framgår att äktenskap som ingåtts innan lagens ikraftträdande inte omfattas av den bestämmelsen. Migrationsöverdomstolen upphäver domen och återförvisas ärendet för ny handläggning.

 

Identifikationsnummer: UM 252-15

Datum: 2015-04-10

 

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner