Single Blog Title

This is a single blog caption
16 August 2017

Kurs om EU-rättens tillämpning i den svenska asylprocessen 13 oktober 2017

EU-rätten har i närmare 20 år utgjort fundamentet för den svenska lagstiftningen på asylrättens område. I och med införandet av den tillfälliga lagen som avser att anpassa Sveriges lagstiftning till EU:s miniminivå står vi inför nya juridiska utmaningar. Då Sverige sedan många år uppfattats ha haft en generösare lagstiftning på området har många svenska jurister tidigare endast i begränsad omfattning haft detaljerad kunskap om EU:s regler på migrationsrättens område. Den nya lagstiftningen kräver en fördjupad kunskap inom området, inte bara vad gäller instrumentens materiella innehåll utan även hur de har införlivats i svensk rätt samt hur de kan användas vid processföring i svenska domstolar.

Rådgivningsbyrån bjuder in till en heldagskurs som riktar sig till verksamma ombud och offentliga biträden i asylprocessen och som avser att ge fördjupad kunskap om EU-rättens tillämpning i den svenska asylprocessen. Kursen tillhandahåller praktiska verktyg och tips på hur aktuella instrument och EU-domstolens praxis kan användas vid processföring i enskilda ärenden.

Kur­sen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas på begäran efter genomförd utbild­ning.


Tid: fredag den 13 oktober kl. 9.00 – 16.30

Plats: Coor Konferens, Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Målgrupp: advokater och jurister med erfarenhet av migrationsmål

Kursavgift: 1000 kr inkl. moms. Lunch ingår inte. Kursen delfinansieras av Svenska Postkodstiftelsen

Anmälan är stängd. Kontakta Lotten Berggren på lotten.berggren@sweref.org för information om sen anmälan.


Ladda ner inbjudan som pdf »

Program

09.00 – 09.15 Registrering av kursdeltagare

09.15 – 10.45 Övergripande och grundläggande EU-rättsliga principer: inkl. EU-fördragen och lagstiftningsinstrument, EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna, företrädes­principen, allmänna rättsprinciper och tolkningsprinciper, CILFIT-kriterierna för inhäm­tande av förhandsavgöranden från EU-domstolen, samt skillnaderna och samspelet mel­lan EU-rätt, nationell rätt, Flyktingkonventionen och Europakonventionen.

10.45 – 11.00 PAUS

11.00 – 12.00 Översyn av befintliga EU-instrument med direkt relevans för asylärenden: artikel 78 FEUF, Dublinförordningen nr. 604/2013, EURO­DAC-förordningen nr. 2725/2000, skyddsgrundsdirektivet 2011/95/EU, asylprocedur­direktivet 2013/32/EU, direktivet om mottagningsvillkor för asylsökande 2013/33/EU, direktivet om tillfälligt skydd vid massiv tillströmning 2001/55/EG, återvändan­dedirekti­vet 2008/115/EG, 2015 års avtal mellan EU och Turkiet ang. återtagande, 2016 års utta­lande från EU och Turkiet.

12.00 – 13.30 LUNCH – vänligen notera att lunch inte ingår i kursavgiften 

13.30 – 15.00 Åberopandet av EU-rätten inom den svenska asylprocessen: fallstudier dragna från ett antal exempel beträffande t.ex. asylgrundande rekvisit; urskillningslöst våld som grund för alternativt skydd; informationsrättigheter och nationella myndigheters editions­skyldig­heter; medicinska åldersbedömningar; förutsättningar för nya prövningar efter utvisningsbeslut vunnit laga kraft; EU-domstolens och Europadomstolens motstridiga rättspraxis avseende grundläggande rättigheters tillämpningsområde i Dublinärenden.

15.00 – 15.15 PAUS

15.15 – 16.30 Översyn och uppdatering ang. revideringen av det gemensamma asylsystemet: Genomgång av EU-kommissionens förslag till ett helt nytt gemensamt asylsystem och en övergripande redogörelse för vilka konsekvenser det skulle få för den svenska utlänningsrätten om förslaget godtas i dess nuvarande form.

Kursledare David Loveday

David Loveday är engelsk barrister och processförare med specialisering inom ett brett antal rättsområden, inbegripet asyl- och migrationsrätt. Som EU-advokat och ansvarig delägare för migrationsrätt och mänskliga rättigheter vid advokatfirman Öberg & Asso­ciéss i Stockholm år 2014-2016, var han den enda advokaten eller EU-advokaten i Sve­rige med specialisering inom migrationsrätt som var rekommenderad av Legal 500-Sve­rige inom EU-rätt.

David har varit chefsombud i ett antal viktiga pilotmål inför svensk och internationell domstol. Mellan 2014-2015 har han ansvarat för annoteringarna av EU-domstolens rättspraxis kring asyl- och migrations­rätt i den blåa lag­boken, Sveriges rikes lag. Hans undervis­ningsverksamhet inklude­rar uppdrag bl.a. för den europeiska avdelningen av Inter­national Association of Refugee Law Judges, Utlänningsnämnden i Norge, och Stock­holms universitet.

Vid frågor om kursen kontakta Lotten Berggren på lotten.berggren@sweref.org.

 

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner