Handlingar

För att vi ska kunna bedöma Ert ärende behöver vi få in dessa handlingar:

 • Protokoll från asylutredningen
 • Ombudets inlaga (det första som ditt ombud/offentliga biträde skrev i ditt ärende till Migrationsverket efter asylutredningen)
 • Migrationsverkets beslut
 • Domstolarnas domar (migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen)
 • Överklagan till migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen
 • Vad som är nytt i ert ärende och inte har prövats förut

Om en ansökan om verkställighetshinder har lämnats in tidigare behöver vi även:

 • Inlämnad ansökan om verkställighetshinder
 • Beslut från Migrationsverket om den ansökan
 • Eventuellt beslut från migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen
 • Eventuella överklaganden

I ärenden som rör ensamkommande barn behöver vi även:

 • Protokoll från alla eventuella återvändandesamtal
 • Information om barnet studerar på gymnasiet eller introduktionsprogram på gymnasiet
 • Om en medicinsk ålderbedömning har genomförts, kopia av resultatet från denna

Övrig bevisning/övriga handlingar av vikt vid vår handläggning

Om det finns annan bevisning eller handlingar som är eller har varit viktiga i ärendet t.ex. genomförda språkanalyser, inlämnade läkarintyg, förkortar det vår handläggningstid om dessa lämnas in tillsammans med övriga handlingar. Likaså ser vi gärna att ni bilägger eventuell ny bevisning som kan ha tillkommit sedan det att ett utvisningsbeslut vunnit laga kraft om dessa är av betydelse för frågan om verkställighetshinder.

Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot spontana besök för att ta emot handlingar. Vi ber er därför att skicka in dessa handlingar till Rådgivningsbyrån per post, e-post eller fax. Om ni inte har handlingarna hemma kan ni begära att få dem av Migrationsverket eller av ert offentliga biträde/advokat. Vi kan inte bedöma ert ärende förrän alla handlingar inkommit till oss.

När vi har mottagit samtliga handlingar kommer en handläggare hos oss gå igenom ärendet och föredra det på ett av våra arbetsmöten. Vi kommer då gemensamt att besluta om/hur vi kan gå vidare i ärendet. Därefter kommer vi att återkomma till er med information om hur vi har bedömt ert ärende. För närvarande är det en väntetid på ungefär 3-4 månader.

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar
Taptogatan 6
115 26 Stockholm

Medlemmar

Samarbetspartner