Single Blog Title

This is a single blog caption
23 juni 2016

Kampen för barns rättigheter kommer att få föras i domstol

Den 21 juni 2016, antog Sveriges riksdag den starkt kritiserade lagen vars syfte är att begränsa möjligheterna att få uppehållstillstånd i Sverige – även för barn. Under år 2015 sökte fler än 70 000 barn asyl i Sverige och ungefär hälften av dem kom till Sverige ensamma, utan sina föräldrar eller andra släktingar. Dessa barn har inte sällan varit utsatta för våld och övergrepp i sina hemländer och vissa har dessutom varit utsatta för svåra trauman under sin flykt till Europa. Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar ser med oro på de allvarliga konsekvenser som den nya lagstiftningen kommer att medföra för de barn som söker skydd i Sverige.

Barn är en särskilt utsatt grupp och vi är därmed till att börja med djupt kritiska till att lagen överhuvudtaget omfattar barn.  Att den nya lagen, som i flera avseenden strider mot barnkonventionen, dessutom antas samtidigt som regeringen har föreslagit att barnkonventionen ska göras till svensk lag är högst anmärkningsvärt.

Utformningen av lagen innebär att barn behandlas olika utifrån vilken grund de får uppehållstillstånd på. De barn som får uppehållstillstånd som flyktingar får återförenas med sina kärnfamiljer medan de barn som bedöms vara alternativt skyddsbehövande som huvudregel inte får möjlighet att återförenas med sina familjer. Vi är av uppfattningen att barnkonventionen kräver att Sverige på ett positivt och snabbt sätt verkar för barns rätt till familjeåterförening. Vidare förbjuder barnkonventionen diskriminering. Oberoende av skyddsstatus bör barn därmed ges en ovillkorad rätt att återförenas med sin familj.

Den enda möjligheten för barn enligt den nya lagstiftningen att beviljas permanenta uppehållstillstånd är dock formulerad på ett sådant sätt att endast en mycket snävt avgränsad krets barn kan falla inom denna bedömning. Detta trots att flertalet barn som söker skydd i Sverige ger uttryck för psykisk ohälsa till följd av de trauman de har utsätts för i hemlandet och under sin flykt och har ett behov av en varaktig lösning. Vi bedömer att denna begränsning inte är förenlig med den i barnkonventionen stadgade rätten till en individuell prövning av barnets bästa.

Beredningen av den nya lagen har skett helt i avsaknad av en barnkonsekvensanalys. Sådana analyser ska göras vid samtliga beslut som berör barn med en välgrundad motivering och resonemang kring konsekvenserna och proportionaliteten bakom förslagen, utifrån principen om barnets bästa.

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar befarar att en följd av den nya lagen kan vara en ökad psykisk ohälsa bland de barn som kommit till Sverige för att söka skydd. Utan framtidsutsikter och med en ökad oro föreligger en beaktansvärd risk för försämring av barns psykiska hälsa. De grupper som vi särskilt vill lyfta i detta hänseende är de barn som till följd av den nya lagstiftningen inte kommer att kunna få uppehållstillstånd trots att ett ordnat mottagande med föräldrar eller andra släktingar i hemlandet saknas. Hittills har barn i dessa situationer beviljas ett permanent uppehållstillstånd men i och med den nya lagen är det oklart hur rättstillämparna, Migrationsverket och domstolarna, kommer att tolka den nya lagen. Det är oklart huruvida man kommer att anse att ett utvisningsbeslut gällande ett barn som inte har ett ordnat mottagande skulle strida mot ett internationellt konventionsåtagande. Vi befarar att dessa barn kan komma att få utvisningsbeslut som sedan inte kan verkställas. Dessa barn riskerar då att hamna i en mycket oviss situation. Vidare föreligger en risk att barnet hinner fylla 18 år innan situationen är utredd och att barnet då förväntas kunna återvända till hemlandet som vuxen.

Även de barn som förväntas fylla 18 år under tiden de har tillfälliga uppehållstillstånd är en grupp för vilken ökad psykisk ohälsa är en riskfaktor. Vi befarar att en ökad grupp barn, som en följd av att de inte ser någon utsikt till permanent uppehållstillstånd, kan komma att avvika från asylprocessen och då hamna i en mycket utsatt situation.

Ytterligare en konsekvens av att man så skarpt avgränsar, och till och med även avskär, möjligheten för familjer att återförenas på den lagliga väg som reglerna om familjeåterförening inneburit, är att i de fall då barn vägras rätten att återförenas med föräldrar som har fått uppehållstillstånd i Sverige, barnen istället tvingas företa en farlig resa till Europa för att här kunna ansöka om skydd.

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar ser med stor oro på att den nya lagen hänvisar till vad som i juridiska bedömningar ska anses vara Europas miniminivå men utan att definiera vad denna miniminivå innebär. Sveriges riksdag har därmed överlåtit åt Migrationsverket och domstolarna att hantera synnerligen komplexa frågor med stöd av en svårtillämpbar lag och utan tydlig vägledning. I detta hänseende får det understrykas att även innan den nya lagstiftningen antogs var utlänningslagen i stort behov av översyn. Nu ska dessa två snåriga regelverk tillämpas parallellt, vilket innebär uppenbara risker för tillämpningsproblem. Såväl Migrationsverket som domstolarna har dessutom varnat för en ökad arbetsbelastning till följd av lagförslaget. Att lägga över ansvaret på dessa myndigheter för att också utreda de nya reglernas förenlighet med EU-rätt och konventioner – vilket det kommer att innebära för att man ska kunna göra en individuell bedömning i varje enskilt fall – är anmärkningsvärt.

I en situation där Sverige redan har kritiserats för att inte utreda barns egna asylskäl tillbörligt och där en individuell prövning av barnets bästa heller inte har fått genomslag ser Rådgivningsbyrån att asylsökande barn i högre utsträckning än någonsin tidigare utgör en utsatt grupp som riskerar att få sina rättigheter kränkta i Sverige.

Vi bedömer att följden av den nya lagen är att de enskilda processerna kommer att bli allt viktigare. Vi ser ett stort behov av kompetensutveckling, inte bara hos myndigheterna utan även hos de offentliga biträden som kommer att företräda de asylsökande barnen.

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar anser att det är nedslående att vi och övriga remissinstanser i vår gemensamma ansträngning inte lyckades få våra politiker att inse allvaret i att lagen innebär en kränkning av barns rättigheter. Detta innebär dock enbart att vi kommer att fokusera våra insatser och vårt arbete för att barns rättigheter ska erkännas genom de individuella rättsprocesserna vid Migrationsverket och domstolarna istället.

Under rådande dystra omständigheter är Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar därför, trots allt, glada att kunna informera om att vi, med stöd av World Childhood Foundation, under hösten kommer att öppna en barnmottagning för att kunna nå ut till fler barn i syfte att erbjuda relevant juridisk rådgivning och för att möjliggöra att fler barn ska få adekvat juridisk representation under asylprocessen. Vi kommer att återkomma med mer information om detta projekt efter sommaren.

Stockholm den 23 juni 2016,
Anna-Pia Beier                                           Lisa Swanson Carlström

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner