Single Blog Title

This is a single blog caption
16 December 2014

JO riktar allvarlig kritik mot Migrationstjänsteman

En handläggare tog på eget initiativ kontakter med myndigheter i den asylsökandes hemland och utlämnade uppgifter om denne utan att först företa en sekretessprövning. 

Som huvudregel gäller sekretess för uppgifter som rör utlänningar och i verksamhet för kontroll av utlänningar. Sekretessen hindrar dock inte att uppgift lämnas om en enskild om det krävs för att den utlämnande myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet.

JO har tidigare uttalat att det är viktigt att en myndighet som vidtar utredningsåtgärder i den asylsökandes hemland iakttar de sekretessbestämmelser som gäller och sköter utredningen på ett sätt som gör att den asylsökandes skyddsintresse inte åsidosätts. Innan utredningsåtgärder vidtas ska en noggrann sekretessprövning ske och det ska i varje enskilt fall övervägas vilka risker den enskilde eller dennes närstående kan utsättas för genom utredningsåtgärderna.

I aktuellt fall hade en underårig asylsökande fått avslag på sin asylansökan och förberedelser för ett återvändande hade skett på behörig enhet på Migrationsverket. En handläggare på en annan enhet tog då, på eget initiativ, kontakt med myndigheter i den asylsökandens hemland för att försöka kontrollera om handlingar som den sökande lämnat in till Migrationsverket var äkta.

JO fastslår att handläggaren inte var behörig att kontakta myndigheter i den sökandes hemland och lämna ut känsliga uppgifter om denne. Handläggaren hade dessutom inte vidtagit en sekretessprövning av om uppgifterna överhuvudtaget kunde lämnas ut.

JO kom således fram till att det inte kan uteslutas att den asylsökande skadats eller kan komma att skadas av handläggarens agerande. Oavsett om den asylsökande kan komma att skadas av handläggarens agerande slår JO fast att handläggaren förtjänar allvarlig kritik för sitt agerande. Även Migrationsverket kritiseras av JO eftersom verket har ett ansvar för att se till att deras personal handlägger ärenden enligt de regler och rutiner som gäller.

 

Justitieombudsman Cecilia Renfors

Datum 2014-12-11

Dnr 6372-2013

 

 

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner