Single Blog Title

This is a single blog caption
13 April 2015

JO kritiserar att Migrationsverket bedömt en asylsökandes ålder innan slutligt beslut fattats

Under handläggningen av ärendet justerades den sökandes ålder till följd av resultatet av en åldersutredning, varför denne var att anse som vuxen.

H.S. ansökte om asyl i Sverige 2013. Han uppgav att han var 16 år. H.S. hade tidigare sökt asyl i Österrike som efter förfrågan från Migrationsverket övertog ansvaret.  Justeringen av H.S. ålder medförde bl.a. att han fick flytta från sitt boende, men justeringen gjordes samtidigt för sent för att det skulle få betydelse för frågan om Sveriges ansvar enligt Dublinförordningen.

JO har i tidigare beslut framhållit att Migrationsverket bör gör bedömningar av om en sökande är vuxen eller minderårig i samband med att ett beslut fattas i asylärendet, eftersom frågan är av stor vikt och beslutsunderlaget kan ändras under handläggningens gång.  Den ålder som den sökande har uppgett vid ansökningstillfället bör därmed vara utgångspunkten fram till beslutstillfället. (Se JO 2013/14 s. 361, dnr. 4107-2011)

JO konstaterar att frågan i det aktuella fallet rör om det finns skäl att frångå denna ordning vid Dublinärenden. Migrationsverkets rättschef har i RCI 19/2012 och RCI 09/2014 gett verkets personal ledning för förfarande vid åldersbedömningar. Rättschefen anger att undantag från huvudregeln att den sökandes ålders ska bedömas i samband med beslut i asylärendet kan göras om det är uppenbart redan vid ansökningstillfället att den sökande inte är minderårig. Även i fall då överföring enligt Dublinförordningen kan bli aktuellt kan det finnas fog att ta ställning i åldersfrågan innan slutligt beslut fattats.

Jo kritiserar inte denna ordning i sak och är införstådd med att åldersbedömningar får stor betydelse för handläggningen i det enskilda fallet. I fallet med H.S. konstaterar dock JO att åldersbedömningen inte getts formen av en preliminär bedömning att ärendet ska handläggas som ett Dublinärende, utan som ett icke överklagbart beslut med direkta rättsverkningar för den enskilde.

JO anser att ålderbedömningar även i fall då överföringar enligt Dublinförordningen blir aktuella bör göras i samband med beslut, i detta fall beslut om överföring. Detta hindrar inte att ärendet till följd av åldersutredning flyttas till en annan avdelning.

 

Justitieombudsmannen Cecilia Renfors

Datum: 2015-04-09

Identifikationsnummer: 6942-2013

 

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner