Single Blog Title

This is a single blog caption
25 March 2015

JO-kritik mot Migrationsverket på grund av bristande anvisningar till polismyndigheten

A.R. sökte under 2005 asyl i Sverige och beviljades uppehållstillstånd. Han uppgav att han var palestinier från Västbanken. Två år senare, 2008, i samband med ärende om anhöriginvandring, återkallade Migrationsverket uppehållstillståndet eftersom det kommit till verkets kännedom att han kunde vara jordansk medborgare.

Verket beslutade att han skulle utvisas till Jordanien.

Under verkställighetsfasen inträffade följande: Mannen saknade jordanska identitetshandlingar varför en utvisning inte kunde genomföras. Under åren 2010 /-/ 2012 genomfördes utredningsåtgärder av gränspolisen och den svenska ambassaden i Jordanien för att fastställa om mannen var jordansk medborgare och hur denne i så fall kunde få nya identitetshandlingar.

A.R anmälde den långsamma handläggningen av ärendet hos den svenska ambassaden till JO, vilket resulterade att JO riktade allvarlig kritik mot handläggningen av ärendet. JO konstaterade att den långa tidsutdräkten delvis kunde förklaras med att den svenska ambassaden inte gett de jordanska myndigheterna information om att A.R innehade palestinska resedokument, information som, om den hade bringats till de jordanska myndighetens kännedom, troligtvis hade lett till att de hade kunnat konstatera att A.R. inte var jordansk medborgare.

I det aktuella ärendet, som rör Migrationsverkets handläggning av nämnda ärende, konstaterar JO i sin bedömning att Migrationsverket har en skyldighet att lämna anvisningar till gränspolisen om hur ett beslut om utvisning ska verkställas, vilket verket har anmodats att göra vid två skilda tillfällen. Gränspolisen har vid dessa tillfällen anfört att verkställighet inte varit möjlig med hänvisning till nya uppgifter från jordanska myndigheter, vilka förmedlats via den svenska ambassaden. JO konstaterar att Migrationsverket, vid bägge dessa tillfällen, brustit i sin skyldighet att lämna tydliga anvisningar vilket bidragit till tidsutdräkten.

JO kritiserar även på det sätt vilket Migrationsverket har genomfört ytterligare utredning i ärendet med hjälp av en förtroendeadvokat. Bland annat så framgår det inte av de handlingarna varför en förtroendeadvokat ombads vidta utredningsåtgärder framför vidare direkt kontakt med jordanska myndigheter och inte heller verkar verket ha, gentemot advokaten, upprätthållit sekretessen. JO konstaterar därtill att Migrationsverket har underlåtit att diarieföra sekretessbelagda uppgifter, vilket åligger myndigheten

 

Justitieombudsman Cecilia Renfors

Datum 2015-03-09

Dnr 5329-2013

 

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner