Single Blog Title

This is a single blog caption
05 March 2015

Inte synnerliga skäl att återkalla tillstånd

Migrationsverket beslutade att en man som lämnat oriktiga uppgifter vilka lagts till grund för dennes uppehållstillstånd skulle få sitt tillstånd återkallat på grund av synnerliga skäl.

Omständigheterna i ärendet var att mannen hade fått tillfälligt uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin fru, och därefter, när paret fick barn 2009, beviljades permanent uppehållstillstånd. Barnet visades dock inte vara mannens utan hyresvärdens.

Mannen fick sedermera två barn med en annan kvinna som i sin tur hade fått uppehållstillstånd för att hon var gift med hyresvärden.  MIV menade att mannen hade lämnat oriktiga uppgifter samt förtidigt omständigheter av avgörande betydelse för frågan om uppehållstillstånd.

Det framstod, menade Migraionsverket, att mannens tidigare fru i själva verket hade haft en relation till hyresvärden, samt att hans anknytning till Sverige fick anses vara begränsad. Det förelåg därför synnerliga skäl att återkalla uppehållstillståndet, trots att mannen hade befunnit sig i Sverige i fyra år.

Mannen överklagade och migrationsdomstolen upphävde beslutet då det saknades omständigheter som kunde utgöra synnerliga skäl, trots att man delade Migrationsverkets bedömning att mannen hade undanhållit oriktiga uppgifter. Mannen hade vid tidpunkten för avgörandet befunnit sig i Sverige i 5 år. Migrationsverket överklagade beslutet.

Migrationsöverdomstolen konstaterar att det enligt 7 kap. 1 § första och tredje styckena utlänningslagen krävs synnerliga skäl för att återkalla ett uppehållstillstånd när någon, med uppehållstillstånd, vistats i Sverige under fyra år. Av förarbetena till nämnda bestämmelse framgår att graden av vilseledande inte har betydelse för bedömningen av synnerliga skäl, utan att omständigheter att beakta främst rör den berördes anknytning till Sverige, t.ex. om denne har lärt sig svenska, har arbete, har familj i Sverige o.s.v.

Migrationsöverdomstolen konstaterar därefter att Migrationsverket har uppfyllt sin bevisbörda rörande den sökandes lämnande av oriktiga uppgifter, varför frågan rör huruvida det föreligger synnerliga skäl för ett återkallande av uppehållstillståndet. Mannens anknytning till Sverige var svag vid tidpunkten för Migrationsverkets beslut, men denne har numera anställning och bor i samma stad som sina barn.

Vid tidpunkten för Migrationsöverdomstolens beslut är därtill ärendet rörande mannens sons uppehållstillstånd under utredning varför de omständigheter som migrationsverket lagt till grund för sin bedömning endast delvis är aktuella. Överklagandet avslås.

 

Identifikationsnummer: UM 2884-13

Datum: 2015-02-26

 

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner