Single Blog Title

This is a single blog caption
26 February 2015

Inte särskilt ömmande omständigheter för flicka som bott sex år illegalt i Sverige

En man ansökte 2008 om uppehållsrätt och visade upp bulgariskt pass och ett anställningsintyg. Mannens fru och dotter fick uppehållsrätt det följande året. År 2013 avregistrerade Migrationsverket familjen som innehavare av uppehållsrätt då verket funnit att passet var förfalskat.

Migrationsverket fattade beslut om att utvisa familjen.

Familjen överklagade och anförde 5 kap. 6 § utlänningslagen (2005:716) som grund. Migrationsdomstolen konstaterade att föräldrarna inte genom den långa illegala vistelsen kunde anses ha anpassats till Sverige på det som krävs.

Migrationsdomstolen menade vidare att det med beaktande av artikel 8 EKMR inte framstod det inte heller som oproportionerligt att neka uppehållstillstånd.  Domstolen fann dock att dottern fick anses ha en stark anknytning till Sverige, eftersom hon bott i Sverige under fem år, talar flytande svenska, och har svag anknytning till hemlandet.

Vid en proportionalitetsbedömning fann domstolen att statens intresse fick anse väga lättare än flickans rätt till privatliv enligt artikel 8. Vid en sammantagen bedömning fann domstolen att flickan, och hennes föräldrar, skulle beviljas permanenta uppehållstillstånd.

Migrationsverket överklagande domen och menade att domstolens tolkning av artikel 8 EKMR inte var förenlig med Europadomstolens egen praxis och dels skulle innebära en dramatisk förändring av rättsläget.

Migrationsöverdomstolen konstaterar att frågan rör huruvida enbart flickans anpassning till Sverige kunde utgöra grund för uppehållstillstånd.  Domstolen bedömer dock att de aktuella omständigheterna med flickans femåriga vistelse i Sverige, att hon talar svenska, går i svensk skola och har svenska vänner, inte kan anses utgöra särskilt ömmande omständigheter enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen (2005:716), eftersom flickan utvisas med sina föräldrar och inte saknar nätverk i sitt hemland.

Domstolen bedömer även att en utvisning inte kan anses stå i strid med artikel 8 EKMR och dess krav på proportionalitet.

 

Identifikationsnr: UM 9254-13

Datum: 2015-02-23

 

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner