Single Blog Title

This is a single blog caption
05 March 2015

Inget svenskt brott mot Europakonventionen

Enligt Europadomstolen bröt inte Sverige mot Europakonventionens artikel 3 när en njursjuk uiguriska man nekades uppehållstillstånd.

Mannen kom till Sverige 2009 från Kirgizistan efter att han blivit arresterad i hemlandet med hänvisning till att han stödde uigurernas uppror i Kina. Mannen led dessutom av en allvarlig njursjukdom som krävde regelbunden dialys. Utan vård skulle han dö inom ett par veckor.

Såväl Migrationsverket som domstolarna ansåg att mannen inte gjort sannolikt att han riskerade förföljelse vid ett återvändande till hemlandet. När det gäller mannens hälsotillstånd instämde samtliga instanser i att detta i och för sig var extremt allvarligt men att han inte visat att det saknades adekvat vård i hemlandet.

Europadomstolen ansåg också att det inte visats att mannen inte kunde få vård i hemlandet. Enligt domstolen mötte visserligen tillgången till dialys inte behovet men mannen var uppställd på en lista sedan fem år tillbaka och väntetiden uppgavs vara tre år. Utöver den offentliga vården fanns även privata alternativ, om än mot en viss kostnad. Mannen hade vidare familj i hemlandet som kunde hjälpa honom att få vård. Domstolen fäste vidare stor vikt vid att mannen kunde räkna med hjälp från de svenska myndigheterna i att organisera denna vård. Ett verkställande av avvisningsbeslutet skulle således inte strida mot konventionen.

En domare var skiljaktig och menade att det var ett spekulativt antagande att mannen skulle få adekvat vård i hemlandet och att det bör krävas garantier från hemlandsmyndigheterna att sådan vård kommer att finnas tillgänglig.

 

Identifikationsnummer: Case of M.T. v. Sweden (Application no. 1412/12)

Datum: 2015-02-26

 

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner