Single Blog Title

This is a single blog caption
17 September 2015

Hur kan jag gå till väga för att hitta relevant information?

1. Sök först generell information om människorättsläget i landet.

2. Sök därefter information om människorättskränkningar som är särskilt relevant för den sökande kvinnan. Gå systematiskt igenom och jämför vad olika rapporter skriver om kvinnors situation generellt och specifikt i relation till den sökande kvinnans särskilda karaktäristika (notera att LIFOS inte innehåller alla rapporter av relevans för att utreda/stödja en asylansökan). Ofta kan de stärka och komplettera varandra. Uppsök även experter när det är relevant.

“Country of origin information should be collected that has relevance in women’s claims, such as the position of women before the law, the political rights of women, the social and economic rights of women, the cultural and social mores of the country and consequences for non-adherence, the prevalence of such harmful traditional practices, the incidence and forms of reported violence against women, the protection available to them, any penalties imposed on those who perpetrate the violence, and the risks that a woman might face on her return to her country of origin after making a claim for refugee status.”

Citatet ovan är från UNHCR:s riktlinjer om könsrelaterad förföljelse(2002).

“Relevant and specific country of origin information on the situation and treatment of LGBTI individuals is often lacking. This should not automatically lead to the conclusion that the applicant’s claim is unfounded or that there is no persecution of LGBTI individuals in that country.The extent to which international organizations and other groups are able to monitor and document abuses against LGBTI individuals remain limited in many countries. Increased activism has often been met with attacks on human rights defenders, which impede their ability to document violations. Stigma attached to issues surrounding sexual orientation and/or gender identity also contributes to incidents going unreported. Information can be especially scarce for certain groups, in particular bisexual, lesbian, transgender and intersex people. It is critical to avoid automatically drawing conclusions based on information about one group or another; however, it may serve as an indication of the applicant’s situation in certain circumstances.”

Citatet ovan är från UNHCR:s riktlinjer om prövning av asylskäl relaterade till sexuell läggning och/eller könsidentitet (2012).

Relevanta källor för systematisk genomgång:
– FN-organ, se särskilt rapporter från övervakningskommitteer och specialrapportörer. Tänk på att genusperspektivet ska genomsyra FN-systemet varför information om kvinnors MR-situation ska uppmärksammas av alla organ oavsett tematiskt område. 
– Internationella organisationer, såsom Amnesty och Human Rights Watch
– Statliga rapporter: UK Home Office, Svenska UD, Kanadensiska CIRB, US State Dept. Finns bl.a. via Refworld eller LIFOS.
– Kvinno-, HBT-, barnorganisationer mm.
– Experter, såsom forskare mm. 
– Tidningsartiklar mm.
– Domar från andra länder, domar där liknande asylskäl åberopas

Databaser med landinformation från bl. a. ovan nämnda källor:
 LIFOS
 UNHCR
– Refworld
– Electronic Immigration Network (EIN)
 European Country of Origin Information Network (ECOI)
 University of Minnesota, Human Rights Library 
 Bora Laskin Law Library  
 Asylum Law 

Flera FN-organs människorättsrapporter per land och tema:http://www.ohchr.org/  
Övriga FN-rapporter som tar upp MR-situationen i olika länder:http://www.un.org/

Organisationer med särskilt fokus på könsrelaterad förföljelse inkl. landinformation om kvinnors rättigheter: 
 Asylum Aid (UK):
Organisationen ger gratis juridisk rådgivning och företräder asylsökande kvinnor, utbildar, bedriver påverkansarbete och gör land- och praxisanalyser till stöd för kvinnor som åberopar fruktan för könsrelaterad förföljelse. De ger ut sammanställningar av mr-situationen för kvinnor i vissa länder och förmedlar i nyhetsbrevet Women’s Asylum News även kortare redogörelse av nya landrapporter av relevans för kvinnor.
 Center for Gender and Refugees (USA):
Organisationen är knuten till University of California och ger gratis juridisk rådgivning till asylsökande kvinnor, företräder asylsökande kvinnor, utbildar, bedriver påverkansarbete, opinionsbildning, publicerar på sin hemsida domar från olika länder avseende könsrelaterad förföljelse och efterforskar landinformation med fokus på kvinnors rättigheter. 

Organisation med särskild fokus på landinformation som uppmärksammar hbt-personers rättigheter och situation: 

ILGA eller, i Sverige, RFSL kan ha kontakter med partnerorganisationer eller hbtq-rättsaktivister i olika länder, som i vissa fall kan bistå med specialiserad information.

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner