Single Blog Title

This is a single blog caption
29 September 2015

Hälso- och sjukvård

Landstinget har det ekonomiska ansvaret för sjukvård till asylsökande och de som vistats i landet utan nödvändiga tillstånd. Landstinget får ersättning för sina kostnader av staten men har även rätt att i vissa fall ta betalt av den asylsökande eller papperslösa.

Vuxnas rätt till vård

Vuxna som söker asyl i Sverige har rätt till akut vård och vård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort, preventivmedelsrådgivning samt läkemedel som förskrivs i samband med ovanstående vård. Vuxna asylsökande har även rätt till akut tandvård. Vid besvär ska personen kontakta Folktandvården eller någon annan tandläkare som landstinget hänvisar till.

Den asylsökande betalar en reducerad avgift för vården när han eller hon visar upp sitt LMA-kort.

Migrationsverket kan inte bedöma om en person har rätt till en viss vård.

Barns rätt till vård

Asylsökande barn och barn utan tillstånd att vistas i Sverige har rätt till samma kostnadsfria vård som alla andra barn som bor i Sverige. Vården omfattar även tandvård. Avgiften för receptbelagd medicin är reducerad för barn som har ett LMA-kort.

Vård som inte kan anstå

Vad som avses med “vård som inte kan anstå” är inte helt klarlagt och det är den behandlande läkaren som avgör om vården kan anstå eller inte. Det omfattar dock alla typer av vård: somatisk och psykiatrisk hälso- och sjukvård samt tandvård. Enligt riktlinjerna för landstingen bör följande typ av vård ingå:

  • akut vård och behandling (omedelbar vård)
  • vård och behandling som är mer än omedelbar vård, dvs. lagen omfattar inte bara akut vård
  • vård och behandling av sjukdomar och skador där även en måttlig fördröjning kan innebära allvarliga följder för patienten
  • vård som kan motverka ett mer allvarligt sjukdomstillstånd
  • vård för att undvika mer omfattande vård och behandling
  • vård för att minska användningen av mer resurskrävande akuta behandlingsåtgärder
  • vård som är följdinsatser av vård som getts (inkl. psykiatrisk vård)
  • smittskyddsinsatser

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner