Single Blog Title

This is a single blog caption
11 April 2018

Håll era löften till barnen! Angående förslaget om ny möjlighet till uppehållstillstånd för gymnasiestudier

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar (i det följande Rådgivningsbyrån) har i 27 år verkat för en rättssäker migrationsprocess genom att bland annat tillhandahålla kostnadsfri juridisk rådgivning samt driva processer i nationella och internationella fora. Rådgivningsbyrån har lång erfarenhet av att agera som ombud och offentligt biträde åt såväl asylsökande vuxna individer som barn samt omfattande erfarenhet av granskning och analys av lag och rättstillämpning.

Rådgivningsbyrån är av uppfattningen att en förståelse för den historiska bakgrunden till regeringens aktuella förslag om ny möjlighet till uppehållstillstånd för gymnasiestudier är en förutsättning för att inte fastna i en allt för djup analys av förslagets eventuella brister och otydligheter.

Vår historieskrivning börjar de sista månaderna under 2015 då regering och riksdag gjorde bedömningen att Sverige nått sin förmåga avseende mottagande av asylsökande. Beslut fattades om inre utlänningskontroll, identitetskontroller inför resa till Sverige och den 24 november aviserade en förändring av reglerna för bl.a. asyl och familjeåterförening. Målet var att vår svenska lagstiftning skulle hamna på EU:s miniminivå.

På mycket kort tid arbetades fram förslag till en ”tillfällig lag”. Förslaget fick omfattande kritik från en mängd remissinstanser. Trots att regering och riksdag hade förståelse för viss del av kritiken ansåg man sig tvungen att besluta om lagen.

Den ”tillfälliga lagen” trädde i kraft 2016-07-20. Migrationsverket valde, under andra delen av 2016 och hela 2017, att prioritera enkla ärenden för att nå ett av regeringen önskat antal fattade beslut. Man valde aktivt att lägga, mer svårbedömda, barnärenden på hög, med extremt långa handläggningstider som resultat.

När sedan ”gymnasielagen” presenterades i början av 2017 redogjordes för att Migrationsverket, kort före det att den ”tillfälliga lagen” trädde i kraft, genom ett rättsligt ställningstagande, ändrat förutsättningarna för att uppehållstillstånd beviljas barn där det, vid en verkställighet av ett utvisningsbeslut, saknats ett ordnat mottagande.

När den ”tillfälliga lagen” presenterades vårvintern 2016 så angavs att barn som kommit till Sverige före 2015-11-24 i möjligaste mån skulle undantas från att omfattas av lagen. Deras ärenden skulle i stället handläggas enligt utlänningslagen.

En stor del av dem som kom till Sverige som barn, före 2015-11-24, har nu blivit vuxna och fått avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd. Många av dem hade troligen beviljats uppehållstillstånd om deras ärende avgjorts under tiden de fortfarande var barn.
Det förslag vi nu har att ta ställning till gäller således ett visst antal unga som kom till Sverige före 2015-11-24 och som då, i huvudsak, var barn men blivit vuxna under handläggningstiden.

Rådgivningsbyrån hade gärna sett att problemet kunnat angripas på annat sätt än genom nu aktuellt förslag, men kan tyvärr inte hitta någon annan lösning. För en framtid kan vi dock påtala behovet av i lag angivna handläggningstider för asylärenden och detta med särskild reglering i de ärenden som rör barn. I samband med ett pågående lagstiftningsarbete borde därtill Migrationsverket avisera lagstiftaren om myndighetens planerade förändringar av tillämpning som kan få betydelse för lagstiftningsarbetet. Vi befinner oss nu i aktuell situation och bedömer att om det som lagstiftaren lovade barn, tidigt under våren 2016, skall ha något värde så måste nu aktuellt lagförslag bifallas.

Läs Rådgivningsbyråns remissvar avseende utkastet till lagrådsremiss Ny möjlighet till uppehållstillstånd »

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner