Single Blog Title

This is a single blog caption
29 September 2015

Grunder för asyl

Den som vill ansöka om skydd i Sverige ska vid inresa i landet lämna in sin ansökan om asyl hos gränspolisen eller på en av Migrationsverkets ansökningsenheter. Sverige ska ge uppehållstillstånd till den som är flykting enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna men också till alternativt skyddsbehövande i enlighet med EU:s gemensamma regler.

Flyktingar
En flykting är, enligt bestämmelsen i 4 kap. 1 § utlänningslagen, en utlänning som befinner sig utanför sitt hemland därför att han eller hon känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp. För att åtgärderna som utlänningen riskerar att utsättas för ska klassificeras som förföljelse krävs en viss intensitet och förföljelsen ska rikta sig mot utlänningens liv, hälsa eller vara av viss svår beskaffenhet. Förföljelsen kan komma från hemlandets myndigheter. Det kan också vara så att myndigheterna inte kan eller vill ge skydd mot förföljelse från enskilda personer eller grupper.

Den som får uppehållstillstånd på grund av att den är flykting får normalt uppehållstillstånd i tre år. Vissa personer som har ansökt om asyl senast den 24 november 2015 kan få permanent uppehållstillstånd.

Alternativt skyddsbehövande
En utlänning kan även få uppehållstillstånd på grund av att han eller hon anses vara alternativt skyddsbehövande i enlighet med 4 kap. 2 § utlänningslagen. Det krävs då att det finns grundad anledning att anta att utlänningen vid ett återvändande till hemlandet skulle löpa risk att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Även en civilperson som befinner sig utanför det land som denne är medborgare i, därför att han eller hon behöver skydd på grund av en yttre eller inre väpnad konflikt eller på grund av andra svåra motsättningar i hemlandet och känner välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp är att anse som alternativt skyddsbehövande.

Den som får uppehållstillstånd på grund av att den är alternativt skyddsbehövande får normalt uppehållstillstånd i 13 månader. Vissa personer som har ansökt om asyl senast den 24 november 2015 kan få permanent uppehållstillstånd.

Synnerligen ömmande omständigheter
Om uppehållstillstånd inte kan ges på annan grund får tillstånd enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen beviljas en utlänning om det vid en samlad bedömning av omständigheterna i ärendet (hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situation i hemlandet) föreligger synnerligen ömmande omständigheter. För barn får uppehållstillstånd beviljas om det föreligger omständigheter i ärendet som är särskilt ömmande.

Sedan 20 juli 2016 får uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen endast beviljas om det skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande att avvisa eller utvisa utlänningen.

 

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner