Single Blog Title

This is a single blog caption
29 September 2015

God man

Klicka här för att läsa om Rådgivningsbyråns projekt om ensamkommande barn. 

Ett utländskt barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare eller annan vuxen person som trätt i vårdnadshavarens ställe, dvs. ett ensamkommande barn, ska enligt svensk lag tilldelas en god man. Utländska barn vars vårdnadshavare på grund av dödsfall, sjukdom eller annan orsak inte längre kan ta hand om sina barn kan också tilldelas en god man, i väntan på uppehållstillstånd. En god man ska inte tillförordnas om det är uppenbart obehövligt med barnets situation i åtanke.

En god man ska agera i barnets vårdnadshavares och förmyndares ställe. Om barnet får uppehållstillstånd upphör godmanskapet och barnet ska istället tillförordnas en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Uppdrag
Ensamkommande barn kan inte själva ansöka om uppehållstillstånd utan denna uppgift åläggs den gode mannen, förutsatt att barnets offentliga biträde inte har lämnat in en sådan ansökan. Juridiska frågor relaterade till ansökan bör därefter lämnas åt det offentliga biträdet.

Den gode mannen ska, i vårdnadshavarens och förmyndarens ställe, ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta barnets angelägenheter. Detta innebär att den gode mannen inte bara ska bistå barnet i frågor relaterade till ansökan om uppehållstillstånd. Den gode mannen ska även hjälpa barnet i kontakterna med diverse myndigheter, inklusive socialtjänsten.

Uppgifter som ingår i uppdraget inkluderar att planera för barnets utbildning och hjälpa barnet i kontakterna med hälso- och sjukvården. Den gode mannen ska även besluta om barnets boendefrågor och kan vidta åtgärder för ett eventuellt omhändertagande genom ‘Lagen om vård av unga’ (LVU) om barnet vistas i en skadlig miljö. I godmanskapet ingår även att förvalta barnets egendom, inklusive att ansöka om studiebidrag för barnets räkning. Den gode mannen ska också verka för att barnet kan återförenas med sina egentliga vårdnadshavare.

Om ett ensamt barn utsätts för ett brott, alternativt begår ett brott, ingår det i den gode mannens uppgifter att hjälpa barnet i kontakterna med rättsväsendet.

Tillförordnande
Migrationsverket eller socialnämnden i den kommun barnet vistas i får ansöka om god man. Överförmyndaren kan också självmant ta upp frågan. Förordnandet ska ske så snart som möjligt och barnet bör själv få tillfälle att yttra sig i frågan.

I tillsättandet av en god man ska överförmyndaren ha barnets utsatta situation i åtanke. Den gode mannen bör, vid sidan om goda kunskaper om barn i utsatta situationer och erfarenhet av arbete med barn och ungdomar, ha goda kunskaper om det svenska samhället och ha god kännedom om Migrationsverkets handläggningsförfaranden och asylprocessen i övrigt.

Upphörande av godmanskap
Då barnet fyller 18 år avslutas uppdraget för den gode mannen. Ett godmanskap upphör också om barnets vårdnadshavare kommer till Sverige och själva kan ta hand om barnet, eller, när barnet fått uppehållstillstånd, tilldelas en särskilt förordnad vårdnadshavare av socialnämnden. Godmanskapet upphör också om barnet varaktigt lämnar landet eller om det av någon annan anledning är uppenbart att barnet inte längre behöver en god man i Sverige.

En god man har rätt att bli avsatt från sitt uppdrag på sin egen begäran. En god man som missköter sitt uppdrag ska entledigas från sitt uppdrag.

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner