Single Blog Title

This is a single blog caption
29 september 2015

Förvar

Vuxna
En utlänning som har fyllt 18 år får tas i förvar under följande omständigheter:

  • Personens identitet är oklar vid ankomsten till Sverige eller när ansökan om uppehållstillstånd görs. Förutsättningen för detta är att utlänningen inte kan göra det sannolikt att den uppgivna identiteten är riktig och att rätten att erhålla uppehållstillstånd inte kan bedömas utan ett förvarstagande
  • Om det är nödvändigt för att utredningen om utlänningens rätt att stanna i Sverige  ska kunna genomföras. En utlänning får dock inte hållas i förvar för utredning längre tid än 48 timmar.
  • Om det är sannolikt att personen kommer att avvisas/utvisas eller det är fråga om att förbereda eller genomföra verkställigheten av ett beslut om avvisning/utvisning. Detta gäller under förutsättning att det finns en risk att personen annars kommer att bedriva brottslig verksamhet i Sverige, avvika, hålla sig undan eller på annat sätt hindra verkställigheten.

 

Om det inte finns synnerliga skäl för en längre tid får en utlänning inte hållas i förvar för förberedande eller genomförande av verkställighet längre än två månader. Även om det finns sådana synnerliga skäl får utlänningen inte hållas i förvar längre tid än tre månader eller, om det är sannolikt att verkställigheten kommer att ta längre tid på grund av bristande samarbete från utlänningen eller det tar tid att införskaffa nödvändiga handlingar, längre tid än tolv månader. Tidsgränserna om tre och tolv månader gäller dock inte om utlänningen av allmän domstol utvisats på grund av brott. I andra fall får en utlänning som har fyllt 18 år inte hållas i förvar längre tid än två veckor, om det inte finns synnerliga skäl för en längre tid. Ett beslut om förvar enligt i detta stycket nämnda grunder ska prövas på nytt inom två veckor från den dag då det började verkställas. I de fall det finns beslut om avvisning eller utvisning ska beslutet om förvar prövas på nytt inom två månader från den dag då det började verkställas. Om utlänningen hålls kvar i förvar ska ny prövning fortlöpande ske inom samma tider.

Ett beslut om förvar ska omedelbart upphävas, om det inte längre finns skäl för beslutet. Beslut om förvar som inte prövas på nytt inom föreskriven tid upphör att gälla.Varje ny prövning av ett beslut om förvar ska föregås av en muntlig förhandling.

Barn
Ett barn får tas i förvar under följande omständigheter:

  • Det är sannolikt att barnet kommer att avvisas med omedelbar verkställighet eller det är fråga om att förbereda eller genomföra verkställigheten av ett beslut om avvisning med omedelbar verkställighet.
  • Risken är uppenbar att barnet annars håller sig undan och därigenom äventyrar en verkställighet som inte bör fördröjas, och det inte är tillräckligt att barnet ställs under uppsikt.
  • Det är fråga om att förbereda eller genomföra verkställigheten av ett beslut om avvisning eller ett beslut om utvisning om barnet saknar tillstånd att vistas i Sverige, begått vissa brott enligt utlänningslagen 8 a kap. 1 eller 5 §, och det vid ett tidigare försök att verkställa beslutet inte visat sig tillräckligt att barnet ställts under uppsikt.

Ett barn får inte skiljas från båda sina vårdnadshavare genom att barnet eller vårdnadshavaren tas i förvar. Ett barn som inte har någon vårdnadshavare i Sverige får tas i förvar endast om det finns synnerliga skäl.

Ett barn får inte hållas i förvar längre tid än 72 timmar eller, om det finns synnerliga skäl, ytterligare 72 timmar.

Uppsikt
Barn ska inte tas i förvar om det är tillräckligt att de ställs under uppsikt. Även vuxna kan ställas under uppsikt istället för att tas i förvar.  Uppsikt innebär att utlänningen är skyldig att på vissa tider anmäla sig hos Polismyndigheten eller hos Migrationsverket. I ett beslut om uppsikt ska det anges på vilken ort anmälningsskyldigheten ska fullgöras. Utlänningen får också åläggas att lämna ifrån sig sitt pass eller annan legitimationshandling.

Ett beslut om uppsikt ska prövas på nytt inom sex månader från beslutet. Om utlänningen fortfarande ska stå under uppsikt, ska ny prövning fortlöpande ske inom samma tider. Ett beslut om uppsikt ska omedelbart upphävas, om det inte längre finns skäl för beslutet. Beslut om  uppsikt som inte prövas på nytt inom föreskriven tid upphör att gälla.Varje ny prövning av ett beslut om uppsikt ska föregås av en muntlig förhandling, om det inte med hänsyn till utredningens art eller andra omständigheter framstår som uppenbart att en muntlig förhandling saknar betydelse.

Beslutande myndigheter och verkställighet av beslut om förvar
Beslut om förvar eller uppsikt fattas av den myndighet eller domstol som handlägger ärendet. Polismyndigheten får, även om den inte är handläggande myndighet, fatta beslut om att ta en utlänning i förvar eller ställa honom eller henne under uppsikt, om det inte finns tid att avvakta den handläggande myndighetens beslut. Ett sådant beslut ska skyndsamt anmälas till den myndighet som handlägger ärendet, och denna myndighet ska därefter omedelbart pröva om beslutet om förvar eller uppsikt ska fortsätta att gälla. Migrationsverket ansvarar för att beslut om förvar verkställs. Barn som hålls i förvar får inte placeras i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest. Beslut av Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Migrationsverket om förvar eller uppsikt får överklagas till en migrationsdomstol. Beslut om förvar eller uppsikt får överklagas särskilt och utan begränsning till viss tid.

Hur en utlänning som hålls i förvar skall behandlas
En utlänning som hålls i förvar ska behandlas humant och hans eller hennes värdighet ska respekteras. En utlänning som hålls i förvar ska som huvudregel vistas i lokaler som har ordnats särskilt för detta ändamål. Migrationsverket har ansvaret för sådana lokaler. Migrationsverket har ansvaret för behandlingen och tillsynen av en utlänning som hålls i förvar. För behandlingen av en utlänning som placerats i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest gäller häkteslagen.

En utlänning som hålls i förvar ska ges tillfälle till aktiviteter, förströelse, fysisk träning och vistelse utomhus. Ett barn som hålls i förvar ska ges möjlighet till lek och aktiviteter som är lämpliga för barnets ålder. En familj som hålls i förvar ska erbjudas eget boende. En utlänning som hålls i förvar skall ges möjlighet att ta emot besök och på annat sätt ha kontakt med personer utanför lokalen utom om besöket eller kontakten i ett särskilt fall skulle försvåra den verksamhet som rör förvaret. Om det är nödvändigt med hänsyn till säkerheten, får ett besök övervakas. Ett besök av ett offentligt biträde eller en advokat får övervakas endast om biträdet eller advokaten själv begär det. En utlänning som hålls i förvar ska ha tillgång till hälso- och sjukvård i samma omfattning som den som ansökt om uppehållstillstånd p.g.a. asylskäl  även om utlänningen inte har ansökt om ett sådant tillstånd.

Om en utlänning som hålls i förvar behöver sjukhusvård under förvarstiden, ska han eller hon ges tillfälle till sådan vård.

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner