Single Blog Title

This is a single blog caption
29 September 2015

Förvar

Vuxna
En utlänning som har fyllt 18 år får tas i förvar under följande omständigheter:

  • Personens identitet är oklar vid ankomsten till Sverige eller när ansökan om uppehållstillstånd görs. Förutsättningen för detta är att utlänningen inte kan göra det sannolikt att den uppgivna identiteten är riktig och att rätten att erhålla uppehållstillstånd inte kan bedömas utan ett förvarstagande
  • Om det är nödvändigt för att utredningen om utlänningens rätt att stanna i Sverige ska kunna genomföras. En utlänning får dock inte hållas i förvar för utredning längre tid än 48 timmar.
  • Om det är sannolikt att personen kommer att avvisas/utvisas eller det är fråga om att förbereda eller genomföra verkställigheten av ett beslut om avvisning/utvisning. Detta gäller under förutsättning att det finns en risk att personen annars kommer att bedriva brottslig verksamhet i Sverige, avvika, hålla sig undan eller på annat sätt hindra verkställigheten.

Om det inte finns synnerliga skäl för en längre tid får en utlänning inte hållas i förvar för förberedande eller genomförande av verkställighet längre än två månader. Även om det finns sådana synnerliga skäl får utlänningen inte hållas i förvar längre tid än tre månader eller, om det är sannolikt att verkställigheten kommer att ta längre tid på grund av bristande samarbete från utlänningen eller det tar tid att införskaffa nödvändiga handlingar, längre tid än tolv månader. Tidsgränserna om tre och tolv månader gäller dock inte om utlänningen av allmän domstol utvisats på grund av brott. I andra fall får en utlänning som har fyllt 18 år inte hållas i förvar längre tid än två veckor, om det inte finns synnerliga skäl för en längre tid.

Ett beslut om förvar enligt nämnda grunder i detta stycke ska prövas på nytt inom två veckor från den dag då det började verkställas. I de fall det finns beslut om avvisning eller utvisning ska beslutet om förvar prövas på nytt inom två månader från den dag då det började verkställas. Om utlänningen hålls kvar i förvar ska ny prövning fortlöpande ske inom samma tider.

Ett beslut om förvar ska omedelbart upphävas, om det inte längre finns skäl för beslutet. Beslut om förvar som inte prövas på nytt inom föreskriven tid upphör att gälla. Varje ny prövning av ett beslut om förvar ska föregås av en muntlig förhandling.

Barn

Ett barn kan tas i förvar om det krävs för att kunna genomföra ett beslut om utvisning eller avvisning men det förutsätter att myndigheterna har misslyckats att utvisa barnet tidigare. Barn får även tas i förvar om det finns ett beslut om att barnet ska avvisas med omedelbar verkställighet eller om det är sannolikt att ett sådant beslut kommer att fattas. För att ett barn ska kunna tas i förvar måste däremot risken vara uppenbar att barnet håller sig undan för att inte utvisas ur Sverige och att det inte är tillräckligt att barnet ställs under uppsikt. Barn får inte hållas i förvar längre än 72 timmar om det inte föreligger synnerliga skäl. Barn får dock aldrig hållas i förvar mer än 6 dagar.

Vem fattar beslutet/kan beslutet överklagas

Det är Migrationsverket som fattar beslut om förvar. Om ärendet är överlämnat till polisen kan polisen bestämma om vilka personer som ska tas i förvar. Ett beslut om förvar kan överklagas till migrationsdomstol och det finns inte någon tidsbegränsning om när överklagandet måste göras. En domare gör då en bedömning om det finns tillräckliga anledningar att hålla personen i förvar. Det finns en möjlighet för Migrationsverket att besluta att personen ska ställas under uppsikt istället för att besluta om förvar. Att ställas under uppsikt innebär att personen måste anmäla sig hos Migrationsverket eller polisen regelbundet.

Offentligt biträde

När personen tas i förvar får personen ett offentligt biträde efter tre dagar. Det offentliga biträdet behöver inte vara samma person som har hjälpt personen att ansöka om uppehållstillstånd. Innan de två månaderna har gått kan det offentliga biträdet överklaga beslutet om förvar.

Personers rättigheter i förvaret

Personens värdighet ska respekteras och personen ska behandlas humant när han/hon tas i förvar. Under tiden på förvaret ska han/hon även ha möjlighet till aktiviteter som till exempel spel, TV och annat.  Personen har också rätt till hälso- och sjukvård och har rätt att ta emot besök med personer utanför förvaret så länge besöket inte hindrar förvarets verksamhet. Om det anses vara nödvändigt får besöket övervakas.

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner