Single Blog Title

This is a single blog caption
21 June 2017

Förhandlingar om EU:s gemensamma asylsystem

Förhandlingar pågår om EU:s gemensamma asylsystem som utgörs av ett antal direktiv och förordningar. De utkast som finns belyser att fokus är att begränsa antalet flyktingar till EU liksom att få till stånd en mer solidarisk ansvarsfördelning mellan medlemsstater. Liksom många av våra systerorganisationer så anser Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar att det finns grundläggande rättssäkerhetsproblem med det av EU-kommissionen föreslagna omarbetade asylpaketet. I punkterna nedan så lyfter vi några av de centrala problemen.

  • Förslag till bestämmelse i den nya Dublinförordningen begränsar tillgången till en individuell asylprövning. Genom att införa ”pre-admissibillity checks” så föreligger en uppenbar risk för överträdelse av principen om non-refoulement. Förslaget skulle innebära att en ansökan automatiskt ska avvisas från en person som kommer från ett säkert land eller säkert första asylland . En ansökan kan också avvisas med hänvisning till säkerhetsskäl.
  • Det kan strida mot principen om barnets bästa att aldrig kunna söka asyl i annat land än första asylland.
  • Förslag till bestämmelse i den nya skyddsgrundsförordningen skulle få till följd att sur place-skäl inte ska godtas. Medlemsstaterna är inte skyldiga att bevilja skydd till sökande som lämnar in en efterföljande ansökan där skyddsbehov har uppstått på grund av sökandens eget agerande efter att hen lämnade sitt hemland. Enligt vår uppfattning råder det inga tvivel om att en sådan bestämmelse skulle stå i strid med principen om non-refoulement och artikel 3 i Europakonventionen.
  • Det finns stora problem med att personer ska kunna tas i förvar om de lämnar det första asyllandet.

Vi tycker också att det finns förslag som på andra sätt är problematiska.

  • Det borde av såväl humana som samhälleliga skäl finnas fortsatt möjlighet till permanenta uppehållstillstånd.
  • En osäker situation uppstår för den enskilde och innebär betydande administration för medlemsstaterna att en omprövning av ett tillstånd ska kunna göras när som helst under tillståndsperioden vid förändrade förhållanden i ursprungslandet.
  • Begränsningar av rörlighet inom landet och mellan länder kan leda till stora negativa konsekvenser för den enskilde varför det åtminstone bör finnas undantag till de begränsningar som föreslås.

Ovan angivna exempel är endast ett mindre urval av alla de förslag som vi bedömer som problematiska ur ett rättighetsperspektiv. De rapporter som har läckt om de pågående förhandlingarna i Rådet och Europaparlamentet vittnar om ett djupt splittrat EU, med förslag till bestämmelser som skulle ha varit otänkbara för bara ett antal år sedan. Det faktum att både Rådet och Europaparlamentet ligger långt efter bestämda tidscheman är ytterligare ett tecken på splittringen. Det är vår förhoppning att EU:s medlemsstater kan enas om ett gemensamt, rättssäkert och humant asylsystem. I nuläget ser dock utsikterna för detta mindre goda ut. Rådgivningsbyrån fortsätter att följa utvecklingen på nära håll.

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner