Single Blog Title

This is a single blog caption
09 June 2015

Fel att avvisa asylansökan

Klaganden, som är marockansk medborgare med uppehållstillstånd i Spanien, ansökte om uppehållstillstånd i mars 2014. Migrationsverket avvisade talan med hänvisning till 5 kap. 1 b § första stycket 3 utlänningslagen (säkert tredje land).

Migrationsdomstolen avslog överklagandet och delade i allt väsentligt Migrationsverkets bedömning, d.v.s. att klaganden har uppehållstillstånd i Spanien och där är skyddad mot att skickas till ett land där denne riskerades att utsättas för förföljelse, och talan därför ska avvisas.

Migrationsöverdomstolen meddelade prövningstillstånd och konstaterade följande: Ett EU-land kan inte utgöra ett säkert tredje land i den betydelse som avses i nämnda bestämmelse (se bl.a. MIG 2013:21 och MIG 2014:26) och heller inte ett första asylland enligt 5 kap. 1 § st 1. Inte heller bestämmelsen i 5 kap 1 c § som reglerar överföringar enligt Dublinförordningen är tillämplig i det aktuella fallet. Det saknades därför laga stöd för att avvisa talan såsom Migrationsverket gjorde, varför domstolen återförvisade ärendet till Migrationsverket.

 

Målnummer: UM 3158-15

Datum: 2015-06-02

 

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner