Single Blog Title

This is a single blog caption
09 May 2018

EU:s gemensamma asylsystem

Sedan 2016 har vi i Sverige en tillfällig utlänningslag som tillämpas parallellt med den ordinarie migrationslagstiftningen. Den tillfälliga lagen syftar till att anpassa den svenska migrationsrätten till EU:s miniminivå. Det gemensamma asylsystemet inom EU kan sägas bestämma de miniminivåer av skydd för asylsökande som Sverige måste garantera.

Målet är att alla rättsakter som omfattas av det reformerade gemensamma asylsystemet (CEAS) – bland annat den omarbetade Dublinförordningen, skyddsgrundsförordningen och asylprocedurförordnigen – ska antas som ett samlat asylpaket vid EU-toppmötet i Sofia, Bulgarien, den 28-29 juni 2018. Kommissionens förslag om det reformerade CEAS har dock inte i alla delar vunnit gehör hos Europaparlamentet och rådet, vilket gör att många bedömare anser att det är osannolikt att medlagstiftarna ska kunna enas så snart som i juni. Om något beslut fattas kan det antas bli en ganska utvattnad kompromiss jämfört med de förslag som kommissionen presenterade år 2016.

Rådgivningsbyrån ser flera grundläggande rättssäkerhetsproblem med det av kommissionen föreslagna asylpaketet som i vissa delar måste anses svårförenligt med flyktingkonventionen och principen om non-refoulement. Målsättningen att motverka sekundära förflyttningar ska enligt förslagen uppnås genom att på olika sätt införa sanktioner mot asylsökande som inte agerar i överensstämmelse med bestämmelserna. Konsekvensen blir att enskilda asylsökandes rörelsefrihet och möjlighet att själva påverka sin situation begränsas avsevärt. Kommissionens förslag visar vidare på den mycket oroande externaliseringstrenden inom EU (utökad och tvingande användning av s.k. säkra-länder koncept).

Om kommissionens förlag blir verklighet skulle det innebära stora förändringar i medlemsstaterna, inklusive Sverige, och bland annat omöjliggöra en återgång till den ordinarie utlänningslagen. Kommissionen föreslår att flertalet av de berörda rättsakterna ska omvandlas från direktivformen – som fungerar som ett minimiskydd för enskildas rättigheter – till förordningar som sätter en standard för rättighetsskyddet som varken kan höjas eller sänkas och som gäller lika i alla medlemsstater.

Här kan ni läsa eller ladda ner våra fem rapporter om EU:s gemensamma asylsystem:

EU:s gemensamma asylsystem – förslag till Dublinförordning

EU:s gemensamma asylsystem – förslag till förordning om Europeiska unionens asylbyrå

EU:s gemensamma asylsystem – förslag till omarbetat mottagandedirektiv

EU:s gemensamma asylsystem – förslag till asylprocedurförordning

EU:s gemensamma asylsystem – förslag till skyddsförordning

 

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner