Single Blog Title

This is a single blog caption
12 April 2018

EU:s gemensamma asylsystem – förslag till förordning om Europeiska unionens asylbyrå

Rådgivningsbyrån analyserar och kommenterar EU-kommissionens förslag i en ny rapport.

Kommissionen tillkännagav i april 2016 att den önskade genomföra en reform av det gemensamma asylsystemet (CEAS). Bakgrunden var att kommissionen ansåg att den nuvarande ordningen inte på ett tillfredsställande sätt har klarat av att hantera det stora antal asylsökande som har tagit sin tillflykt till Europa under de senaste åren. Mottagningsvillkoren och asylsystemen skiljer sig – trots den stora mängden harmoniserande lagstiftning – mycket åt mellan medlemsstaterna. Vidare har Dublinförordningen inte fungerat som avsett. Kommissionen vill genom de föreslagna åtgärderna främja solidaritet och ansvarstagande mellan EU:s medlemsstater.

Ur ett svenskt perspektiv är det viktigt och relevant att analysera sambandet och samspelet mellan EU:s asylpaket och den tillfälliga utlänningslagen (2016-2019) som stiftades med målsättningen att anpassa den svenska asylrätten till EU:s miniminivå.

Denna rapport behandlar kommissionens förslag till förordning om Europeiska unionens asylbyrå. Rapporten är en del i en serie om fem publikationer. Genom rapporterna vill Rådgivningsbyrån bidra till en ökad kännedom om kommissionens föreslagna reform. I rapportserien analyserar vi förslagen ur ett folkrättsligt och nationellt perspektiv, samt lyfter möjligheter och risker ur ett rättssäkerhetsperspektiv.

Läs eller ladda ner rapporten EU:s gemensamma asylsystem – förslag till förordning om Europeiska unionens asylbyrå »

Rådgivningsbyrån bjuder även in till ett seminarium med paneldebatt om EU:s gemensamma asylsystem den 26 april 2018 kl.14.00 i Stockholm. Läs mer och anmäl er »

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner