Single Blog Title

This is a single blog caption
28 oktober 2015

God man

Ett utländskt barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare eller annan vuxen person som trätt i vårdnadshavarens ställe, alltså ett ensamkommande barn, ska enligt svensk lag få en god man. En god man ska vara som barnets vårdnadshavares och förmyndare. Om barnet får uppehållstillstånd upphör godmanskapet och då får barnet istället en särskilt förordnad vårdnadshavare. Det ordnar Socialnämnden.

Ensamkommande barn kan inte själva ansöka om uppehållstillstånd utan det ska den gode mannen hjälpa till med, om inte det offentliga biträdet (advokaten) har lämnat in en sådan ansökan. Sedan sköter det offentliga biträdet/advokaten allt juridiskt arbete.

Den gode mannen ska ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta barnets angelägenheter. Det betyder att den gode mannen ska hjälpa barnet i kontakterna med olika myndigheter, som till exempel socialtjänsten.

Gode mannen ska också hjälpa barnet att ordna med skolutbildningen och även hjälpa till om barnet behöver kontakta sjukvården. Den gode mannen kan också bestämma var det är lämpligt att barnet bor och ta kontakt med Socialtjänsten om barnet far illa på något sätt. Den gode mannen hjälper också barnet att ta hand om ekonomiska frågor, hjälpa till att söka studiebidrag etc. Vill barnet söka kontakt med sina föräldrar eller andra anhöriga ska den gode mannen hjälpa till. Vet barnet inte var föräldrarna eller anhöriga finns, ska den gode mannen se till att barnet får hjälp att efterforska dem, exempelvis genom Röda Korset.

Om ett ensamt barn utsätts för ett brott, alternativt begår ett brott, ingår det i den gode mannens uppgifter att hjälpa barnet i kontakterna med polisen.

Migrationsverket eller socialnämnden i den kommun barnet bor får ansöka om god man. Det är en person eller myndighet i kommunen som kallas överförmyndaren som ser till att barnet får en god man. Överförmyndaren kan också självmant ta upp frågan om de får veta att det finns ett ensamkommande barn i kommunen. Barnet ska få en god man så snart som möjligt och barnet bör också tillfrågas vad barnet tycker om att få god man, om man har några särskilda önskemål till exempel.

Vem kan bli god man?

Den gode mannen bör ha goda kunskaper om barn i utsatta situationer och erfarenhet av arbete med barn och ungdomar. Den gode mannen bör också ha goda kunskaper om det svenska samhället och om Migrationsverket och asylprocessen i övrigt. Att vara god man är ett förtroendeuppdrag, det är alltså inget arbete utan något som man gör på sin fritid mot viss ersättning.

När barnet fyller 18 år avslutas uppdraget för den gode mannen. Ett godmanskap upphör också om barnets vårdnadshavare kommer till Sverige och själva kan ta hand om barnet, eller, när barnet fått uppehållstillstånd. Då får man en särskilt förordnad vårdnadshavare av socialnämnden. Godmanskapet upphör också om barnet åker bort från Sverige eller om det av någon annan anledning är helt klart att barnet inte längre behöver en god man i Sverige.

En god man kan också själv begära att få avsluta sitt uppdrag. Om en god man missköter sitt uppdrag ska han eller hon inte längre få ha kvar sitt uppdrag som god man.

 

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner