Single Blog Title

This is a single blog caption
29 September 2015

Dublinförordningen

Sveriges anslutning till Dublinförordningen innebär att Sverige har ingått ett avtal med vissa länder om vilket land som ska ansvara för att pröva en asylansökan. Dublinförordningen gäller som svensk lag och omfattar EU:s medlemsländer samt Island, Lichtenstein, Norge och Schweiz. Dublinförordningen har reviderats och sedan årsskiftet (2013/2014) gäller Dublinförordning 604/13. Du som söker asyl efter den 1 januari 2014 omfattas av den nya förordningen.

Ansvarsfördelningen enligt Dublinförordningen
Dublinförordningen är tillämplig om en medlemsstat har utfärdat ett visum eller uppehållstillstånd, om personen har rest in illegalt i en medlemsstat eller om personen redan har sökt asyl i en annan medlemsstat. När det uppdagas att en person är registrerad i en annan medlemsstat ska den berörda personen överföras till det land där denne är registrerad. En framställan om överföring från ett land till ett annat ska enligt huvudregeln ske inom tre månader. Svar på framställan om övertagande ska enligt huvudregeln ske inom två månader.

Avsaknad av uttryckligt svar beaktas som tyst accept vilket innebär att staten ifråga är ansvarig för den berörda personen. Verkställigheten av en överföring ska ske inom sex månader från att framställan om övertagande godtogs eller beslutet vann laga kraft (vid en överklagan), annars övergår ansvaret till staten där personen befinner sig. I praktiken sker dock alltid en överföring inom angiven tid. Om personen håller sig undan (gömmer sig) så förlängs tidsfristen med 12 månader. Efter 18 (6+12) månader övergår således ansvaret till medlemsstaten där personen befinner sig och han/hon kan då inkomma med en ny asylansökan där.

En medlemstats ansvar upphör även om en person inte har ett giltigt uppehållstillstånd som utfärdats av den ansvariga medlemsstaten och har lämnat medlemsstaternas territorium under minst tre månader. Det krävs således att personen kan bevisa att denne vistats utanför alla medlemsstaterna som är anslutna till Dublinförordningen. Det bör observeras att det är högt ställda beviskrav på att personen de facto vistats utanför medlemsstaternas område.

I ett rättsfall från Europadomstolen har det fastslagits att förhållandena rörande asylprövningen och även mottagningsförhållandena för asylsökande i Grekland är så dåliga att asylsökande inte bör sändas tillbaka dit. Denna praxis har även efterlevts av Migrationsöverdomstolen. Således överför Sverige inga asylsökande till Grekland, oavsett om de är registrerade där.

Familjemedlemmar och personer i beroendeställning – speciell ansvarsfördelning

Maka/make/sambo samt underåriga ogifta barn utgör familjemedlemmar enligt Dublinförordningen. Om en familjemedlem sedan tidigare fått uppehållstillstånd, eller lämnat in en asylansökan som ännu inte blivit föremål för ett första beslut i sak, ska den medlemsstaten ansvara för asylsökande familjemedlemmar förutsatt att personerna skriftligen begärt detta.

Om flera familjemedlemmar lämnar in asylansökningar samtidigt eller nära varandra i tid ska den medlemsstat som fastställs som ansvarig för flertalet familjemedlemmar ansvara för prövningen av alla familjemedlemmars asylansökningar. Om det finns lika många familjemedlemmar i flera olika länder ska den medlemsstat som har fastställts som ansvarig för prövningen av den äldste familjemedlemmens asylansökan ansvara för prövningen av alla familjemedlemmars asylansökningar.

Speciella regler gäller även för personer i beroendeställning. Medlemsstaterna ska, om de berörda personerna skriftligen begär det, under vissa omständigheter normalt sammanföra en person som antingen är lagligen bosatt i en medlemsstat eller är asylsökande och som är beroende av hjälp från sitt barn, syskon eller förälder.  Det gäller om personen är i beroendeställning p.g.a. graviditet, nyfött barn, svår sjukdom, allvarligt funktionshinder eller hög ålder. Utöver detta krävs att familjebanden fanns i ursprungslandet och att barnet, syskonet eller föräldern kan ta hand om personen i beroendeställning.

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner