Single Blog Title

This is a single blog caption
20 October 2017

Begäran om att Migrationsverket förtydligar sitt rättsliga ställningstagande SR 33/2017

Före, och i viss utsträckning efter, det att Migrationsverket publicerade sitt rättsliga ställningstagande SR 25/2016 har myndigheten ej varit enhetlig vid sin bedömning av om hur ett utvisningsbeslut avseende en underårig, som inom kort blir vuxen, skall utformas i den situation det inte bedömts föreligga ett ordnat mottagande i hemlandet.

I vissa fall var utvisningsbeslutet kombinerat med att den berörde gavs en längre tid (fram till dess hen fyllt 18 år) för frivillig avresa, i vissa fall kombinerades utvisningsbeslutet med ett tillfälligt uppehållstillstånd enligt 5 kap. 11§ UtlL (fram till dess hen fyllt 18 år) och i vissa fall fattades beslut om utvisning med uppskjuten verkställighet (fram till dess hen fyllt 18 år).

Nu har Migrationsverket i ett rättsligt ställningstagande SR 33/2017 angivit att ansökningar om uppehållstillstånd för gymnasiestudier för den som har ett laga kraftvunnet utvisningsbeslut (16e§ i den tillfälliga lagen) skall avvisas (inte över huvud taget tas upp till prövning) om inte utvisningsbeslutet varit förknippat med en uppskjuten verkställighet.

Mot bakgrund av vad ovan anförts om att Migrationsverket tidigare ej varit konsekvensen vid sitt beslutsfattande kommer många, som skulle kunna åberopa den tillfälliga lagen och gymnasiestudier (pga att de borde ha fått ett beslut om utvisning med uppskjuten verkställighet), få sin ansökan avvisas.

Rådgivningsbyrån anser därför att Migrationsverket i sitt rättsliga ställningstagande SR 33/2017 måste ange att även de barn som en kortare tid efter myndighetens beslut blev vuxna och som på grund av avsaknad av ett ordnat mottagande fått ett utvisningsbeslut med längre tid för frivillig avresa eller ett beslut om utvisning och ett tillfälligt uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 11§ utlänningslagen skall få sin begäran om prövning enligt 16e§ den tillfälliga lagen sakligt prövade.

Amnesty International, svenska sektionen, Caritas Sverige, FARR och Svenska kyrkan har vid ett möte 2017-10-11 ställt sig bakom Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingars ovan givna uppmaning till Migrationsverket.

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner