Single Blog Title

This is a single blog caption
03 April 2017

Angående frågan om hur verkställighetshinder kan beaktas då en asylansökan har avvisats med stöd av 5 kap. 1 b utlänningslagen (2005:716)

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar har upprättat denna skrivelse med anledning av den problematik som byrån har identifierat beträffande frågan om hur verkställighetshinder kan beaktas när en asylansökan har avvisats med stöd av 5 kap. 1 b § utlänningslagen (2005:716). Rådgivningsbyrån har fått uppgift om att Migrationsverket för närvarande håller på att se över frågan, och att den utredning som genomförs beräknas vara klar under mars 2017. Med anledning av detta vill Rådgivningsbyrån komma in med följande synpunkter.

Utifrån de ärenden som Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar har sett gör Migrationsverket i regel bedömningen att 12 kap. 18 § utlänningslagen inte är tillämplig i dessa situationer. Till stöd för denna bedömning har då angetts att Migrationsöverdomstolen i MIG 2008:32 har uttalat att en tillämpning av 12 kap. 19 § utlänningslagen förutsätter att frågan om uppehållstillstånd tidigare har prövats i sak, och att verkets uppfattning är att detsamma gäller för en tillämpning av 12 kap. 18 § samma lag eftersom paragraferna är utformade på liknande sätt.

I sammanhanget kan dock uppmärksammas på att en migrationsdomstol trots detta har uttalat att bestämmelsens tillämpningsområde inte kan begränsas på det sätt som Migrationsverket – i regel – har gjort (se Förvaltningsrätten i Stockholm, migrations­domstolens dom i mål nr UM 1673-15, bilaga 1). Rådgivningsbyråns bedömning är densamma som den migrationsdomstolen har uttryckt i ovan angivna mål, dvs. att 12 kap. 18 § utlänningslagen är tillämplig även i situationer när en asylansökan har avvisats med stöd av 5 kap. 1 b § samma lag.

Läs hela yttrandet »

ChildMenu

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner