Single Blog Title

This is a single blog caption
28 oktober 2015

Åldersbestämning

Barns asylskäl bedöms enligt samma bevisregler som gäller för vuxna, det vill säga att barn måste göra såväl sin identitet som sin asylberättelse sannolik. Då det är vanligt att handlingar som kan bevisa ett barns ålder saknas åligger det barnet att göra sin ålder sannolik på annat sätt.

Sedan en längre tid har Migrationsverket erbjudit barn att genomgå radiologiska och pediatriska undersökningar för att göra sin ålder sannolik. Framförallt tandröntgen och handröntgen har dock varit mycket kritiserade metoder då det förekommer en alltför stor felmarginal i dessa bedömningar. Kritiken mot dessa metoder har kommit inte minst från tandläkar- och läkarkåren själva. Även Socialstyrelsen tog inledningsvis ställning mot att medicinska åldersbedömningar skulle göras med avseende på barn i tonåren.

På uppdrag av regeringen utarbetade emellertid Socialstyrelsen råd för bedömningen av ålder beträffande asylsökande barn. Genom dessa råd underströks bland annat vikten av att barnet skulle få genomgå samtliga medicinska undersökningar och att en samlad bedömning skulle göras av resultaten, med beaktande av de stora felmarginaler som förekommer.

Under år 2013 fick Barnläkarföreningen möjlighet att efter överläggningar med Socialstyrelsen utarbeta nya råd för att säkerställa att barnen får en rättssäker bedömning beträffande sin ålder. Dessa råd innebar att större vikt skulle läggas vid den psykosociala bedömningen i barnläkarundersökningen samt tonade ned vikten av röntgenmetoderna. Vidare fastslogs att det skulle vara en barnläkare med särskild kompetens som skulle göra den övergripande bedömningen av samtliga undersökningsmoment. Migrationsverket och Barnläkarföreningen enades därmed om att de enskilda momenten i undersökningen inte skulle lämnas vidare till Migrationsverket.

Migrationsverket har därefter, trots överenskommelsen med Barnläkarföreningen, i ett eget ställningstagande kring bedömningen av barns ålder klargjort att det är Migrationsverket som ska bedöma om barnet har uppfyllt sin bevisbörda och att utlåtandet från den sakkunnige läkaren ska bedömas tillsammans med underlaget för den medicinska åldersutredningen. Mot bakgrund härav meddelade Barnläkarförbundet i juli 2015 att de inte anser det vara etiskt acceptabelt att delta i åldersbedömningar då det under rådande ordning inte går att säkerställa att barnen får en medicinskt kompetent bedömning.

Härefter har även Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg uppgivit att offentliga biträden inte bör medverka till att medicinska åldersbedömningar görs.

Sammanfattningsvis är det idag i princip inte möjligt att få till stånd en medicinsk åldersutredning i ärenden som rör barn där åldern ifrågasätts. Detta innebär dock inte att åldersbedömningar inte görs, beslut fattas bara på ett annat underlag. Migrationsverket gör bland annat en bedömning av barnets utseende och mognad samt tar i förekommande fall del av information från socialtjänst, boenden m.fl.

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner