Hur kan säkra resvägar för asylsökande skapas?

Enligt UNCHR dog eller saknades strax över 3 000 personer 2017 efter att de försökt korsa Medelhavet för att ta sig till Europa. Ett sätt att ge fler personer möjlighet till en säker resväg är att tillåta familjeåterförening utan de restriktioner som gäller för tillfället. Om en person i en familj har beviljats uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl är sannolikheten vanligtvis stor att även andra medlemmar i samma kärnfamilj också är skyddsbehövande.

Hur kommer asylsökande överhuvudtaget till Sverige? Säger inte Dublinförordningen att ansökan ska göras i första möjliga land inom Europa?

Enligt Dublinförordningen ska, men undantag för bland annat asylsökande som har familjemedlemmar i ett visst land, en asylansökan lämnas in i det första europeiska land som den asylsökande kommer till. Det finns dock stora skillnader i såväl mottagningsförhållandena som regleringen av rättigheter till asylsökande i olika europeiska länder, vilket leder till att många försöker ta sig vidare till andra länder inom Europa. I vissa länder, exempelvis Grekland och Ungern, ses de förhållanden som asylsökande möter som så bristfälliga att Sverige, liksom andra länder, väljer att inte överföra människor dit.

Går det att ansöka om asyl från sitt hemland?

Nej. Själva flyktingbegreppet utgår ifrån att personen som söker asyl ska befinna sig utanför sitt hemland. Däremot är huvudregeln när det gäller att ansöka om uppehållstillstånd på de flesta andra grunder än skyddsbehov, exempelvis för att återförenas med sin familj i Sverige, att en sådan ansökan ska göras, och beviljas, innan den sökande kommer in i Sverige.

Vad är ett säkert tredje land?

Ett ”säkert tredje land” är ett annat land, utanför EU, och där den beslutande, i det enskilda fallet, bedömer att den sökande inte skulle komma att utsättas för tillståndsgrundande behandling och inte heller riskerar att sändas till ett land där hen skulle risker att utsättas för en tillståndsgrundande (skyddsgrundande) behandling. Det kan finnas ursprungsländer som kan komma att betraktas som säkra tredje länder. Med ursprungsland menas det land där den sökande är medborgare eller haft sin normala vistelse. Medlemsstater i EU kan, utifrån vissa kriterier, få upprätta listor över länder som de bedömer som säkra ursprungsländer. Konsekvensen av att den sökanden bedöms i förhållande till ett ursprungsland som är att betrakta som ett säkert tredje land är att hens ansökan får en snabb och mer schabloniserad hantering.

Överklagan till migrationsdomstolen

enbart för den asylsökande och ska ta tillvara på hans eller hennes intressen. Förordnandet omfattar även hjälp med att överklaga beslut till migrationsdomstol och till Migrationsöverdomstolen. Det finns möjlighet att själv önska vilken juristenbart för den asylsökande och ska ta tillvara på hans eller hennes intressen. Förordnandet omfattar även hjälp med att överklaga beslut till migrationsdomstol och till Migrationsöverdomstolen. Det finns möjlighet att själv önska vilken juristenbart för den asylsökande och ska ta tillvara på hans eller hennes intressen. Förordnandet omfattar även hjälp med att överklaga beslut till migrationsdomstol och till Migrationsöverdomstolen. Det finns möjlighet att själv önska vilken jurist

Nöjdförklaring

Vid ansökan om asyl blir den sökande fotograferad och får lämna fingeravtryck. Fingeravtrycken används för att se om den sökande har ansökt om asyl i något annat Schengenland eller om utlänningen har tillstånd eller förbud mot att vistats i något Schengenland. Om det vid kontrollen av den sökandes fingeravtryck framkommer att personen har registrerats Vid ansökan om asyl blir den sökande fotograferad och får lämna fingeravtryck. Fingeravtrycken används för att se om den sökande har ansökt om asyl i något annat Schengenland eller om utlänningen har tillstånd eller förbud mot att vistats i något Schengenland. Om det vid kontrollen av den sökandes fingeravtryck framkommer att personen har registrerats

Avvisning med omedelbar verkställighet

Om Migrationsverket anser att det är uppenbart att den sökande varken har skyddsbehov eller andra skäl att få stanna i Sverige kan Migrationsverket bestämma att en avvisning ska genomföras omedelbart. Ansökningar som är uppenbart ogrundade, eller där utlänningen har sökt eller beviljats asyl i annat EU- eller Schengenland ska handläggas skyndsamt. Den sökande kan överklaga beslutet inom tre veckor från det att den sö- kande tog del av beslutet men har inte rätt att stanna i Sverige i väntan på migrationsdomstolens beslut.

Dublinkontroll

Vid ansökan om asyl blir den sökande fotograferad och får lämna fingeravtryck. Fingeravtrycken används för att se om den sökande har ansökt om asyl i något annat Schengenland eller om utlänningen har tillstånd eller förbud mot att vistats i något Schengenland. Om det vid kontrollen av den sökandes fingeravtryck framkommer att personen har registrerats i ett annat land på väg till Sverige, eller om en ansökan har lämnats in i ett annat land, kommer Migrationsverket att utreda vilket land som ska ansvara för att pröva ansökan om asyl. En asylsökande har inte rätt att själv välja asylland utan det är Dublinförordningen som bestämmer vilket land som ska ansvara för den asylsökandes ansökan om asyl. Migrationsverket gör ingen kontroll av fingeravtryck för barn under 14 år