Hur kan säkra resvägar för asylsökande skapas?

Enligt UNCHR dog eller saknades strax över 3 000 personer 2017 efter att de försökt korsa Medelhavet för att ta sig till Europa. Ett sätt att ge fler personer möjlighet till en säker resväg är att tillåta familjeåterförening utan de restriktioner som gäller för tillfället. Om en person i en familj har beviljats uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl är sannolikheten vanligtvis stor att även andra medlemmar i samma kärnfamilj också är skyddsbehövande.

Hur kommer asylsökande överhuvudtaget till Sverige? Säger inte Dublinförordningen att ansökan ska göras i första möjliga land inom Europa?

Enligt Dublinförordningen ska, men undantag för bland annat asylsökande som har familjemedlemmar i ett visst land, en asylansökan lämnas in i det första europeiska land som den asylsökande kommer till. Det finns dock stora skillnader i såväl mottagningsförhållandena som regleringen av rättigheter till asylsökande i olika europeiska länder, vilket leder till att många försöker ta sig vidare till andra länder inom Europa. I vissa länder, exempelvis Grekland och Ungern, ses de förhållanden som asylsökande möter som så bristfälliga att Sverige, liksom andra länder, väljer att inte överföra människor dit.

Går det att ansöka om asyl från sitt hemland?

Nej. Själva flyktingbegreppet utgår ifrån att personen som söker asyl ska befinna sig utanför sitt hemland. Däremot är huvudregeln när det gäller att ansöka om uppehållstillstånd på de flesta andra grunder än skyddsbehov, exempelvis för att återförenas med sin familj i Sverige, att en sådan ansökan ska göras, och beviljas, innan den sökande kommer in i Sverige.

Vad är ett säkert tredje land?

Ett ”säkert tredje land” är ett annat land, utanför EU, och där den beslutande, i det enskilda fallet, bedömer att den sökande inte skulle komma att utsättas för tillståndsgrundande behandling och inte heller riskerar att sändas till ett land där hen skulle risker att utsättas för en tillståndsgrundande (skyddsgrundande) behandling. Det kan finnas ursprungsländer som kan komma att betraktas som säkra tredje länder. Med ursprungsland menas det land där den sökande är medborgare eller haft sin normala vistelse. Medlemsstater i EU kan, utifrån vissa kriterier, få upprätta listor över länder som de bedömer som säkra ursprungsländer. Konsekvensen av att den sökanden bedöms i förhållande till ett ursprungsland som är att betrakta som ett säkert tredje land är att hens ansökan får en snabb och mer schabloniserad hantering.