Välkommen!

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar (Rådgivningsbyrån) är ett asylrättscentrum som sedan 1991 verkar för en rättssäker asylprocess. Vi samlar kunskap om svensk asylrätt och asylprocessen och förenar aktörer som är verksamma inom området. Rådgivningsbyrån erbjuder gratis juridisk rådgivning till asylsökande, ombud, gode män, kontaktpersoner och andra berörda via telefon och mail. Vi företräder asylsökande juridiskt både i Sverige och internationellt. Rådgivningsbyrån genomför även enskilda föreläsningar och utbildningsdagar om asylrätt till personer utan tidigare erfarenhet i ämnet såväl som de som är bekanta med frågorna. Vi är ett kompetenscentrum för asylrätt och med utgångspunkt i enskilda ärenden granskar vi lagstiftning och dess tillämpning. Vi är en remissinstans och har även utformat ett antal handböcker inom utlänningsområdet.  

Vi verkar för en rättssäker asylprocess i förhållande till EU-rätten, genomför analyser och har utbyte med europeiska systerorganisationer. Sedan oktober 2016 driver vi Barnens Asylrättscentrum som arbetar särskilt för att tillvarata barns rättigheter i asylprocessen samt säkerställa att barn och ungdomar erhåller adekvat juridisk rådgivning och information om sina rättigheter.

Organisationen har tre kärnvärden som illustrerar vilka vi är och som vi uttrycker i våra etiska riktlinjer: engagemang, spetskompetens och laganda. Vi är en ideell förening i regi av Caritas, Rädda barnen, Stockholms stift och Svenska Kyrkan. Vi är svensk samarbetspartner till UNHCR.

Rådgivningsbyråns kommentarer och analyser

Aktuellt

Rådgivningsbyrån på Twitter

Ny EU-dom (C-404/17 A mot Migrationsverket) från 25 juli 2018 får stor betydelse för Migrationsverkets möjlighet at… https://t.co/4CIAaZFPEL
sweref_org
Ni vet att vi fortsatt söker ärenden angående medicinska åldersbedömningar att driva? Nu gör vi det tillsammans med… https://t.co/7D6AwUKWvN
sweref_org

Medlemmar

Samarbetspartner