Välkommen!

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar (Rådgivningsbyrån) är ett asylrättscentrum som sedan 1991 verkar för en rättssäker asylprocess. Vi samlar kunskap om svensk asylrätt och asylprocessen och förenar aktörer som är verksamma inom området. Rådgivningsbyrån erbjuder gratis juridisk rådgivning till asylsökande, ombud, gode män, kontaktpersoner och andra berörda via telefon och mail. Vi företräder asylsökande juridiskt både i Sverige och internationellt. Rådgivningsbyrån genomför även enskilda föreläsningar och utbildningsdagar om asylrätt till personer utan tidigare erfarenhet i ämnet såväl som de som är bekanta med frågorna. Vi är ett kompetenscentrum för asylrätt och med utgångspunkt i enskilda ärenden granskar vi lagstiftning och dess tillämpning. Vi är en remissinstans och har även utformat ett antal handböcker inom utlänningsområdet.  

Vi verkar för en rättssäker asylprocess i förhållande till EU-rätten, genomför analyser och har utbyte med europeiska systerorganisationer. Sedan oktober 2016 driver vi Barnens Asylrättscentrum som arbetar särskilt för att tillvarata barns rättigheter i asylprocessen samt säkerställa att barn och ungdomar erhåller adekvat juridisk rådgivning och information om sina rättigheter.

Organisationen har tre kärnvärden som illustrerar vilka vi är och som vi uttrycker i våra etiska riktlinjer: engagemang, spetskompetens och laganda. Vi är en ideell förening i regi av Caritas, Rädda barnen, Stockholms stift och Svenska Kyrkan. Vi är svensk samarbetspartner till UNHCR.

Rådgivningsbyråns kommentarer och analyser

Aktuellt

Rådgivningsbyrån på Twitter

Vår jurist Sofia Rönnow Pessah (@RRPSofia) resonerar kring betydelsen av Europakonventionen iom BegrL och redgör fö… https://t.co/w85eInLhPc
sweref_org
Våra jurister Linnea Midtsian och Lotten Berggren föreläser om deras rapport ang tillämpningen av 11§ BegrL. Missar… https://t.co/8ODUWLVfRi
sweref_org

Medlemmar

Samarbetspartner